Ditgital Design Automation Co., Ltd.

บริษัท ดิจิตอล ดีไซน์ ออโตเมชั่น จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรเครื่องกลผู้มีความเชี่ยวชาญ ร่วมกับที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ได้สั่งสมความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์มาเป็นเวลาหลายปี ในด้านของ CAD(Computer-Aided Design), CAM (Computer-Aided Manufacturing) และ CAE (Computer-Aided Engineering) เรียกได้ว่าเป็น “The Product Development Enabling Company” หรือบริษัทที่ช่วยเหลือด้านซอฟท์แวร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม โดยการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ ควบคุมการผลิตในโรงงาน ตลอดจนการออกแบบคำนวณเชิงวิศวกรรม

ลักษณะการประกอบการ
บริษัทดิจิตอล ดีไซน์ ออโตเมชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายซอร์ฟแวร์ด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ตัวแทนจำหน่ายเครื่อง 3D  Printer  และผลิตชิ้นส่วนส่งให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาทางด้านการออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

วิสัยทัศน์ของบริษัท
เรานำซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม และอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ออกสู่ตลาด

เป้าหมายของบริษัท
เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในด้านจัดหาซอฟท์แวร์ทางวิศวกรรมให้ลูกค้า เพื่อให้ทันกับกระแสตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอด รวมถึงการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด

Location

Ditgital Design Automation Co., Ltd.