บริษัท ดิจิตอล ดีไซน์ ออโตเมชั่น จำกัด
 
ได้รับเกียรตินำเสนอซอฟต์แวร์ Anycasting และ Anydesign ให้
 
กับอาจารย์ทางสถาบัน ไทย-เยอรมัน (TGI)
 
 
-AnyCasting โปรแกรมวิเคราะห์ที่ออกแบบมาเพื่อกระบวนการ
 
หล่อ(casting)โดยเฉพาะ ช่วยในการพยากรณ์การเติมเต็มชิ้น
 
งาน(filling), รูปแบบการแข็งตัว(solidification pattern), และรู
 
พรุนหรือรอยที่เกิดจากการหล่อที่ไม่สมบูรณ์(casting defect)
 
 
 
-AnyDesign คือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบ Gating System แบบ
 
อัตโนมัติในกระบวนงานหล่อรวมกันระบบ 3D CAD พร้อมการ
 
วิเคราะห์หาค่าที่เหมาะสมกับงาน ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบ หรือ
 
วิศวกร ง่ายต่อการตัดสินใจหารูปแบบที่ดีที่สุดและนำไปใช้