วันนี้นำการทำงานของ NX CAD เบื้องต้นมา

 

ฝากทุกท่านหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็

 

น้อย

1.2D หรือ การเขียนภาพ 2มิติ

รวมไปถึงการ sketch ในโปรแกรมเขียนแบบทาง

ด้านวิศวกรรมในการ sketch เป็นการเขียนแบบมี

พารามิเตอร์หรือมีขนาดควบคุม รวมไปถึงการ

เขียนแบบไม่มีพารามิเตอร์

 

 

 

 

2.3D หรือการเขียนภาพ 3มิติ

ในโปรแกรมเขียนแบบทางด้านวิศวกรรมเรียก

ว่าCADหรือmodelingในการทำ modeling ต้อง

ใช้ขนาดของการsketch มาช่วยขึ้น และยัง

สามารถออกแบบด้วยคำสั่ง modelingได้ โดย

สามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ในการขึ้นรูปได้

หรืองานไม่มีพารามิเตอร์ free form ได้เช่นกัน

 

 

3.Edit Modeling

เป็นการแก้ไขชิ้นงาน ซึ่งโปรแกรมที่ชื่อ NX

สามารถแก้ไขได้ทั้งงานที่มีและไม่มี พารามิเตอร์

รวมไปถึงงาน freeformหรืองานผิว

 

 

4.Assembly

เป็นส่วนหนึ่งของ CAD

เป็นการจำลองการประกอบชิ้นส่วนชิ้นงาน จำลอง

เป็น 3D เพื่อให้เห็นการประกอบเสมือนจริงก่อน

ผลิต

 

5.Drafting

เป็นการนำแบบชิ้นงาน 3D drafting เป็น2D และ

บอกขนาดชิ้นงานตามหลักมาตราฐานต่างๆ เพื่อ

ออกเป็นใบสั่งงาน ไปผลิตชิ้นงานต่อไป

 

ถ้าอยากเข้าใจให้มากขึ้นทุกท่านสามรถรับชมเป็น

คลิป Videoได้ที่ลิ้ง Youtube ของทางD2A ด้าน

ล่างนี้

 

รับชมVideoที่นี้