D2A จัดอบรม Essentials For NX Designers (NX CAD)

ขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563  โดยมีภายบรรยากาศในงานมาให้ทุกท่านได้รับชมกัน